Pressmeddelanden från News Desk

22/05 - 2014

Viktigt besked från oppositionen om alkoholsmugglingen

NArtikeln på newsdesk

Idag meddelar Webfinanser att den rödgröna oppositionen kommer att tillsätta en utredning av alkoholinförseln och smugglingen om det blir regeringsskifte i september. Det är ett klart besked
som vi inom näringen välkomnar med stor glädje. Oppositionen riktar också skarp
kritik mot regeringen och finansministerns förslag om att höja alkoholskatterna.
Anledningen är att förslaget riskerar att ge oönskade effekter i form av
uteblivna skatteintänkter och ökad smuggling. I artikeln menar Leif Jakobsson,
skattepolitisk talesperson (s), att det är dags för översyn som följer upp den
alkoholinförselutredning som den dåvarande regeringen tillsatte 2004. Bakom kravet
på en sådan smugglingsutredning 2.0 ställer sig även Mats Pertoft (mp) och Jacob
Johnson (v) som är motsvarande talespersoner i skattefrågor.


Det är glädjande att oppositionen sätter ner foten i frågan om den illegala
alkoholen i Sverige. Det har pågått under alltför lång tid och tyvärr tycks den
nuvarande regeringen inte riktigt velat ta tag i saken. Att oppositionen nu
lämnar beskedet att man tänker tillsätta en översyn är därför oerhört positivt,
säger Erika Nylander, vd Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL). En smugglingsutredning
kan vara ett första steg i att återta kontrollen över alkoholen och det är bra
både för oss inom näringen och för samhället, säger Erika Nylander.


Vad den rödgröna oppositionen sätter fingret på är inte bara att det nuvarande
förslaget om att höja alkoholskatterna är underfinansierat och istället
riskerar att öka tappet till den utlandsköpta alkoholen och smugglingen.
Framför allt är det bristen på en fungerande politik mot illegal införsel av
alkoholdrycker som oppositionen ställer sig bakom. Detta är något som vi har
framfört sedan länge. Det är högt tid att också skattepolitiken och den organiserade brottsligheten förs in i alkoholpolitiken, menar Erika Nylander.

Myndigheterna har i ett antal år påtalat att situationen med den organiserade införseln av alkohol är ett stort samhällsproblem som dessutom är oerhört resurskrävande. Att Tullverket inte kan stoppa all illegal trafik är heller inte så konstigt. Resultatet har blivit ”vodkabilar” och ”spritbussar” i ett antal städer inne i landet. En översyn av läget skickar rätt signaler och kommer att försvåra för
de kriminella nätverken och langarna, säger Erika Nylander.


08/04 - 2014

Var finns finansministerns noggranna beräkningar och bedömningar av alkoholskattehöjningen?

NArtikeln på newsdesk

Imorgon offentliggör regeringen sin vårbudget. Med stor sannolikhet kommer en del nyheter att presenteras. Däremot är förslaget om att höja alkoholskatterna redan aviserade. Redan efter det att skatterna på alkohol höjdes vid årsskiftet 2014, med 7% på öl och vin respektive 1% på sprit, förklarade finansministern i mitten av februari att en ny höjning var att vänta. Men vad är beräkningarna bakom detta?

Dessa succesiva förslag på skattehöjningar från Anders Borg ger oss anledning att erinra om hur förslaget att införa skattehöjningen vid årsskiftet presenterades av finansministern och folkhälsoministern i höstas. I TV4 Nyheterna den 30 augusti menar exempelvis Anders Borg att ”vi gör ju noggranna beräkningar och noggranna bedömningar” i diskussionerna om att höja alkoholskatterna och att det är dessa bedömningar som leder fram till den aktuella höjningen. Två veckor senare i samma nyhetskanal menar folkhälsominister Maria Larsson att den aktuella höjningen är "precis avvägd efter de förutsättningar som råder"... "Vår bedömning är att det inte ska leda till en ökad smuggling" (TV4 Nyheterna 14 september).

- Vad har hänt sedan finansministerns så noggranna bedömning i höstas av hur mycket skatterna kan höjas utan att det övergår till illegal införsel och oregistrerad konsumtion, säger Erika Nylander, vd för Sprit & Vinleverantörsföreningen.

- Har finansministern låtit utreda effekterna av nya skattenivåer? I så fall vore det bra om han redovisade dessa. Om inte några nya beräkningar har gjorts så är det alarmerande att både finansministern och folkhälsoministern uttalar sig på sådant lättvindigt sätt i en så pass allvarlig fråga som den illegala handeln med alkohol är för oss inom näringen, menar Cecilia Giertta, vd för Sveriges Bryggerier, som efterlyser information om det nya läget som uppkommit.

- Nyligen har forskarna vid HUI (Handelns utredningsinstitut) ifrågasatt huruvida de nya skattehöjningarna som finansministern har presenterat kommer att ge de skatteintäkter som regeringen hoppas på, säger Cecilia Giertta, vd för Sveriges Bryggerier. HUI menar att finansdepartementet har missbedömt skatteintäkten på ca 250 miljoner kronor. Även här har inte finansminister gett något besked alls vare sig till våra politiker eller till branschen. Det är dags att ta bladet från munnen. Med fem månader kvar till valet är det kanske dags för finansministern att ta frågan på allvar, menar Erika Nylander, vd för Sprit och Vinleverantörersföreningen

- Det är bara några månader sedan regeringen höjde alkoholskatten utan att någon konsekvensanalys har redovisats. Att regeringen på detta nu vill höja skatterna ytterligare skickar signalen att den illegala handeln inte är något problem. Men det är inte vad tullen och polisen säger till oss, säger Erika Nylander och pekar på senaste tidens rapporteringar om spritbussar och vodkabilar. Nu handlar det om att finansdepartementet redovisar hur man har räknat fram de önskade skatteeffekterna av att höja alkoholskatterna, avslutar Cecilia Giertta, vd för Sveriges Bryggerier.

Länk till nyhetsinslag;
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/stark-kritik-mot-h%C3%B6jd-alkoholskatt-2431859

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/alkoholskatten-h%C3%B6js-i-h%C3%B6stbudgeten-2441620

Kontakt:

Erika Nylander, vd SVL 08 - 762 76 25

Cecilia Gierttta, vd Sveriges Bryggerier 08 - 762 65 50

 

02/04 - 2014

Regeringen räknar fel på effekterna av en skattehöjning

NArtikeln på newsdesk

Med anledning av medieuppgiften om att regeringen har felberäknat effekterna av en höjning av alkoholskatterna med hundratusentals kronor ansluter sig Sprit & Vinleverantörsföreningen till den kritik som framkommit mot förslaget.


- Det är bara några månader sedan regeringen höjde alkoholskatten utan att någon konsekvensanalys har redovisats. Att regeringen på detta nu vill höja skatterna ytterligare skickar signalen att den illegala handeln inte är något problem. Men för den seriösa näringen är svarthandeln med alkohol redan ett stort bekymmer som måste tas på allvar. Nu handlar det om att finansdepartementet redovisar hur man har räknat fram de önskade skatteeffekterna av att höja alkoholskatterna, säger Erika Nylander, vd för Sprit & Vinleverantörsföreningen.


- Sedan skatterna höjdes vid årsskiftet har vi fått flera indikationer på att gränshandeln har ökat. Det är självfallet att en ytterligare skattehöjning på alkohol kommer att driva på utlandsköpen ännu mer. Om det nu finns felberäkningar bakom förslaget utgår jag ifrån att detta rättas till och att det i sin tur får styra behandlingen av Anders Borgs senaste skatteförslag, säger Erika Nylander.


- Vi vet sedan tidigare att det finns en riksdagsmajoritet som ser den oregistrerade illegala handeln med sprit som ett hot mot det svenska detaljhandelsmonopolet. Att stimulera till ökad illegal införsel förbättrar inte situationen, snarare tvärtom, säger Erika Nylander. Vi behöver få klarhet i hur finansdepartementet beräknar sina skatteförslag och hur omfattande den illegala alkoholkonsumtionen är idag, avslutar Erika Nylander.

För kontakt: Erika Nylander vd SVL,  0709839563

24/11 - 2013

Kommentar till TV4 Kalla Fakta: Det är fortfarande alkoholen som är farligast!

NArtikeln på newsdesk

Kommentar till TV4 Kalla Fakta – det är fortfarande alkoholen som är farligast!


En stor och viktig näring måsta finna sig i att bli granskad. Förhoppningsvis leder det till en rättvis slutsats och fortsatt arbete inom näringen med att förbättra både produkterna och villkoren för de som producerar dem. Därför är ansatsen i Kalla Faktas program välkomnat av de svenska vinimportörerna. En initierad debatt driver importörerna framåt i det arbete som redan görs för att säkerställa att det vin man köper in från olika delar av världen följer de regler och krav som finns inom EU. En granskning måste emellertid vara rättvis och korrekt och det är därför olyckligt att Kalla Fakta påskiner att en produkt är farlig bara för att den genomgått en storskalig produktionsprocess. Man måste skilja på bekämpningsmedel och traditionella processmedel. Det kan också ifrågasättas huruvida en jämförelse med vatten är den mest relevanta, eller om man borde ha jämfört med andra jordbruksprodukter.

Svenska vinimportörer verkar i en starkt reglerad marknad. Förutom skatte- och upplagsregler måste man säkerställa att man rör sig inom ramarna för produktion, märkning, marknadsföring och försäljning. Den som sätter en vara på marknaden är också ansvarig för att den uppfyller alla krav. Användningen av tillsatser och produktionsmedel i vin är reglerade i EU:s regelverk. I grunden måste man förstås förutsätta att producenterna själva och deras tillsynsmyndigheter verkar för att följa dessa, men även de svenska importörerna arbetar med kvalitetssäkring och uppföljning. Finner man överskridna tillsatsvärden, eller spår av otillåtna ämnen, ska produkten tas ur marknaden.

Det är också viktigt att förstå att en tillsats används för att öka kvaliteten och hållbarheten hos en vara. Vin är inte bara ett småskaligt hantverk, det är också en stor industri och stora volymer vin kräver professionella och industriella metoder, precis som i alla andra branscher. Det finns inget självändamål för näringen att använda onödiga ämnen eller hantera produkterna så att konsumenterna mår dåligt. Tvärtom.

Det finns kritik mot att vinnäringen inte deklarerar en fullständig innehållsföreteckning. Från och med 2012 är man dock skyldig att deklarera allergener (sulfiter samt mjölk- och äggprodukter som använts som klarningsmedel) om det finns spår kvar i den slutgiltiga produkten. Det tillfälliga undantaget är alltså över. Vad gäller övrigt innehåll är det till dock så att det fortfarande inte är tillåtet att ange mer än vad som regleras:  ”Då endast de obligatoriska och frivilliga uppgifter som regleras i vinförordningarna, får användas i märkningen och ingenting får anges härutöver, blir reglerna om vilka vinframställningsmetoder som är tillåtna särskilt viktiga. Eftersom det i regel inte är tillåtet att ange olika tillsatser och processhjälpmedel i märkningen måste konsumenten, åtminstone teoretiskt, kunna förutse förekomsten av sådana genom att de oenologiska bestämmelserna följts till punkt och pricka” (SLV: Alkoholhaltiga drycker – tillverkning och märkning, 2013).

Förekomsten av bekämpningsmedel i vin är förstås inte bra och något som näringen arbetar med för att minska. Vin är emellertid en jordbruksprodukt och medlet följer med råvaran. Mängden bekämpningsmedel i en flaska vin är dock försumbar jämfört med de nivåerna man kan hitta i frukt, grönsaker och spannmål (SLV: rapport 17, 2011). Det som gör det angeläget att arbeta med bekämpningsmedel är därför inte först och främst för att minska nivåerna i flaskan, utan för att förbättra det globala kretsloppet i stort och arbetsförhållandena för de människor som arbetar ute bland vinrankorna.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det absolut farligaste ämnet i vinet varken är tillsatser eller rester av bekämpningsmedel – det är alkoholen. Mår du dåligt dagen efter är det troligen en vanlig hederlig baksmälla.


14/09 - 2013

Fler vodkabilar med regeringens beslut

NArtikeln på newsdesk

Idag aviserade regeringen att skatten på öl och vin, samt
sprit ska höjas med hänvisning till tidigare valmanifest. SVL (sprit &
vinleverantörsföreningen) beklagar dagens förslag från regeringen. SVL,
tillsammans med representanter från Tullverket, Polismyndigheten, med flera har
länge försökt visa på de negativa effekterna av en ensidig skattehöjning utan
att genomföra andra reformer samtidigt.

Handels utredningsinstitut  (HUI) kunde nyligen på ett tydligt
sätt visa på de misstag som finansdepartementet begått inför framtagning av
beräkningar på intäkterna med en höjning av alkoholkatten. Regeringen har helt
enkelt inte fullt ut räknat med effekterna på legal och illegal införsel av
alkohol.

- Det är bekymmersamt att regeringen, trots tydliga
varningssignaler från tull, polis och forskare väljer att höja
skatten, trots allt underlag som visar på de negativa effekterna av en höjning,
säger Erika Nylander, vd SVL

- Det är tydligt att regeringen i det här fallet går emot
sina myndigheter och experter bara av budgetförhandlingsskäl. Regeringen väljer
att höja skatten utan att ha först utrett effekterna på smugglingen, vilket en
majoritet i riksdagen efterfrågat.

- Det är våra ungdomar som får betala priset för
regeringen strutspolitik. En höjning av skatten innebär i sin tur att
prisskillnaden mellan Sverige och våra grannländer ökar. Det i sin tur innebär
att lönsamheten att smuggla sprit ökar och vi får därmed ännu fler vodkabilar
som kommer att rulla på våra gator på jakt efter nya tonåringar som kan köpa
sin första billiga fylla.

- Nu är det ett år kvar till valet. Jag hoppas att våra
riksdagspartier väljer att följa riksdagsmajoritetens vilja att utreda hur
smugglingen och dess effekter ser ut i Sverige. Då kanske vi får en annan
diskussion till de kommande valplattformarna än enbart skattefrågan, avslutar
Erika Nylander.

10/07 - 2013

Sprit- & Vinleverantörsföreningen (SVL) kommenterar regeringens utredning

NArtikeln på newsdesk

Igår presenterade regeringen en utredning som berör marknadsföring av alkoholhaltiga drycker samt tillsyn av e-handel med alkohol. När det gäller marknadsföring är det ur alkoholbranschens perspektiv mycket positivt att utredningen lyfter fram självreglering som ett viktigt och väl fungerande instrument för kontroll av efterlevnad. Den svenska näringen har under många år utvecklat ett framgångsrikt system för självreglering som innefattar både utbildning och kontroll genom den så kallade Alkoholgranskningsmannen (AGM). Med AGM vill branschen visa att man både vill och kan ta ansvar för att hålla en hög etisk nivå i all form av marknadsföring. Det är också positivt att utredningen landar i slutsatsen att det inte krävs mer reglering av marknadsföring. Det regelverk som existerar är fullt tillräckligt. Däremot finns anledning att diskutera tillsynen och sanktionerna för de fåtal aktörer som inte sköter sig. Vad gäller den framväxande e-handeln vill SVL instämma med de röster som menar att privatimport via e-handeln på sikt kan komma att utmana det svenska monopolet. Vi stödjer en kontrollerad försäljning och ser att Systembolaget fyller en viktig funktion. Det är av yttersta vikt att Systembolaget behåller, och helst ökar sin marknadsandel i framtiden. Det gäller även från införseln och smuggling, som sett till volymer i dagsläget utgör en betydligt större utmaning för den svenska alkoholpolitiken.

07/06 - 2013

Utred smuggelspritens omfattning för monopolets skull

NArtikeln på newsdesk

Den oregistrerade illegala handeln med sprit hotar att underminera trovärdigheten för det svenska detaljhandelsmonopolet menar en majoritet av Sveriges riksdagsledamöter. Slutsatsen är att det behövs tillsättas en utredning som klargör bland annat smugglingens omfattning. Så tolkar Erika Nylander, vd för Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), resultatet av en ny undersökning.


Med anledning av de senaste årens intensiva rapportering kring alkoholsmugglingen i Sverige samt kraven på utredning av den illegala handeln lät SVL ett oberoende undersökningsföretag ställa frågor till ledamöterna i Sveriges Riksdag om deras syn på förutsättningarna för den svenska alkoholpolitiken. Frågorna gällde om den ökade e-handeln med alkohol från utlandet utgör ett hot mot detaljhandelsmonopolet? Hur stor marknadsandel av spritkonsumtionen som Systembolaget bör ha för att inte trovärdigheten ska hotas? Hur ledamöterna ställer sig till att utreda omfattningen och konsekvenserna av den organiserade alkoholsmugglingen?

Undersökningen visar att 3 av 4 ledamöter anser att e-handeln med alkohol på sikt kan hota detaljhandelsmonopolet.

En klar majoritet av ledamöterna ser det som ett trovärdighetsproblem för alkoholpolitiken om huvuddelen av konsumtionen av sprit har andra källor än Systembolaget. På frågan hur stor marknadsandel av spritförsäljningen i Sverige ledamoten anser att Systembolaget måste ha för att detaljhandelsmonopolet ska anses som välfungerande och effektivt svarade 7 av 10 folkvalda att minst 70 procent av den inhemska spritmarknaden måste ligga hos Systembolagets försäljning för att monopolet ska kunna ses som välfungerande och effektivt.

Nästan en femtedel menade att det räcker med minst hälften av spritmarknaden. Vidare instämmer 59 procent av ledamöterna i att det bör tillsättas en utredning för att komma till klarhet i frågan om den organiserade alkoholsmugglingens omfattning och med vilka verktyg som den ska motverkas.

- En tolkning av detta är att Sveriges riksdag är väl medveten om de problem som den svenska modellen står inför inte minst vad gäller trovärdigheten i politiken. Redan idag uppskattar regeringens egna alkoholexperter att Systembolagets marknadsandel för spritdrycker motsvara cirka 45 procent av all spritkonsumtion. Det är klart att det skickar oroväckande signaler till beslutsfattarna, menar Erika Nylander, vd för Sprit & Vinleverantörsföreningen och fortsätter:

- Ledamöterna vill se att den oregistrerade, ofta illegala, handeln med alkohol minskar, om inte annat för att rädda Systembolagets legitimitet. Det är därför inte förvånande att 59 procent av riksdagsledamöterna ställer sig bakom kraven på att tillsätta en utredning för att komma till klarhet i frågan om den organiserade alkoholsmugglingens omfattning och med vilka verktyg som den ska motverkas, säger Erika Nylander.

Om undersökningen: Ett oberoende undersökningsföretag genomförde under april-maj telefonintervjuer på uppdrag av SVL. Av de 349 ledamöterna nåddes 188 respondenter. 49 ledamöter valde att avstå från att svara efter det att avsändare, syfte och bakgrund beskrivits. Enkäten besvarades av totalt 139 personer vilket motsvarar ca 40 procent. Sett till partitillhörighet är fördelningen bland de svarande i linje med samtliga ledamöter, som dessutom har svarat anonymt.

Läs också debattartikel i bifogat pdf-dokument.

01/05 - 2013

SVL välkomnar krav på utredning av alkoholsmugglingen

NArtikeln på newsdesk

Idag meddelas att ett antal riksdagsledamöter från centerpartiet vänt sig till regeringen med en skrivelse om att den snarast bör tillsätta en utredning av den illegala handeln med alkohol. Sprit & Vinleverantörsföreningen SVL välkomnar ledamöternas begäran om en översyn som också tar fasta på den organiserade införseln av alkohol och hur den riktas mot ungdomar.

-  Att ledamöter nu tar initiativ till att frågan om spritsmugglingen utreds är en oerhört glädjande signal, menar Erika Nylander. SVL har under en längre tid försökt att få gehör från beslutsfattarnas sida om att bristen på kontroll över hur alkoholdrycker förs in i landet och olagligt hanteras av kriminella inte enbart är ett problem för alkoholnäringen, utan även för samhället i sig, säger Erika Nylander.

-  Den illegala handeln med sprit är mycket omfattande och måste ses som ett tilltagande samhällsproblem, säger Erika Nylander, vd för Sprit & Vinleverantörsföreningen. Genom att den under flera år vuxit och blivit alltmer välorganiserad samtidigt som den tycks riktas mot utsatta grupper handlar det inte bara om en alkoholpolitik som gradvis har kommit att undergrävas. Alkoholsmugglingen har etablerat sig som en rättsordningsfråga, säger Erika Nylander. Att nu företrädare för alliansen tar detta steg är ett tecken på att politikerna nu har insett allvaret i situationen, avslutar Erika Nylander.

För kontakt: 08-756 56 25

08/10 - 2012

Välkommen till drinkwise.se!

NArtikeln på newsdesk

Drinkwise.se är en websida med konsumentinformation om alkohol och publicerades första gången 2003. Sidan får nu ett ansiktslyft genom en ny utformning och en ny struktur som underlättar informationssökning. Du hittar sidan här: drinkwise.se.

Drinkwise.se vill förmedla kunskap och information för att främja en sund dryckeskultur. Den är finansierad av Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), som är en intresseförening för svenska importörer och producenter av sprit och vin. SVL har bland annat som uppgift att verka för en modern alkoholpolitik där dryckerna kan avnjutas av vuxna under ansvarsfulla former. Genom Drinkwise.se tydliggör föreningen de områden som bör vara alkoholfria samt delar med sig av information som pekar på vikten av ett hälsosamt förhållande till alkohol.

Drinkwise.se är det svenska bidraget i en europeisk satsning där näringen tar ett ansvar för konsumentinformation. Genom samverkan och dialog, både inom näringen och i övriga samhället, vill vi verka för ansvarsfullt förhållningssätt till alkohol. Detta manifesteras genom näringens löfte inom Alcohol & Health Forum, som är ett av EU-Kommissionens plattformar för att diskutera alkoholfrågor på EU-nivå.

Du kan ta del av konsumentsidor från övriga EU-länder på responsibledrinking.eu.

Kontakt: Erika Nylander, 08 762 76 25

21/09 - 2012

Dags för regeringen att ta helhetsgrepp kring den illegala handeln med alkohol

NArtikeln på newsdesk

I samband med att regeringen igår presenterar sin budget för kommande år framgår att man stärker anslaget till rättsväsendet med 1,5 miljarder kronor. Regeringen ser även över möjligheten till att skärpa straffen för organiserad brottslighet. Sprit & vinleverantörsföreningen (SVL) välkomnar detta besked från regeringen.

Av budgetpropositionen framgår att Tullverket ges ökade möjligheter till kontroll av trafikflöden över gränserna samtidigt som bekämpandet av storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol ges fortsatt hög prioritet. Antalet beslag och omhändertaganden av alkohol har också ökat jämfört med 2010. Samverkan mellan myndigheter mot grov organiserad brottslighet har ökat under 2011.

-        Det är mycket glädjande att regeringen i sin budget så tydligt aviserar krafttag mot den organiserade brottsligheten. Men det är inte tillräckligt. Som branschföreträdare har vi under lång tid försökt uppmärksamma den organiserade alkoholsmugglingen som ett stort och växande problem som kräver riktade insatser på flera nivåer. Vi vet också att det finns en klar majoritet i riksdagen som ser alkoholsmugglingen som ett växande samhällsproblem som behöver genomlysas ordentligt, säger Erika Nylander, vd för SVL.

-        Regeringens satsningar visar att man noterat framväxen av den organiserade alkoholsmugglingen. Men det är fortfarande oklart hur omfattande den illegala handeln med alkohol är idag. Därför behöver regeringen ta nästa steg och genomföra en översyn, menar Erika Nylander, vd för SVL.

Kontakt: 0709-839563

16/05 - 2012

9 av 10 kommuner vill se riktade insatser mot spritsmugglingen

NArtikeln på newsdesk

Idag presenterar Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) en ny undersökning bland landets 100 största kommuner som syftar till att få en klarare bild av hur socialnämnderna upplever situationen med ungdomar och smuggelsprit på lokal nivå. Bland frågorna ingick även förslag till åtgärder för att komma till rätta med smugglingsproblematiken.

Resultatet visar att 62 procent av kommunerna ser tydliga problem med smuggelsprit i kommunen. En tredjedel menar att tillgängligheten har ökat under senare år. Vidare framgår att de allra flesta kommuner anser att den lokala samordningen mellan berörda instanser som närpolisen och socialen fungera bra, förmodligen till följd av att man i många kommuner är medvetna om problemet: hela 43 procent har till exempel antagit en strategi för att motverka organiserad langning av illegal sprit till kommunens ungdomar. Men trots ett väl fungerande lokalt samarbete svarar hela 9 av 10 kommuner att det behövs riktade insatser på nationell nivå för att komma åt den organiserade alkoholsmugglingen.

- Att spritsmugglingen har etablerat sig som samhällsproblem kan såväl tull, polis men även Skatteverket och Försäkringskassan vittna om. Flera källor pekar också på att det framför allt är ungdomar som har kommit att bli målgruppen för denna svarthandel där tillgänglighets- och prisinstrumentet helt har slagits ut. Att nu även landets kommuner så tydligt ger besked om att spritsmugglingen är ett problem och att tillgängligheten i många kommuner dessutom har ökat på senare tid berikar bilden ytterligare av att något måste göras för att komma åt problemet, säger Erika Nylander, vd för Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL).

- Att 9 av 10 svarande kommuner menar att det behövs riktade insatser på nationell nivå för att komma till rätta med den organiserade spritsmugglingen sänder en mycket tydligt signal till regeringen att agera. Ett första steg borde vara att genomföra en riksomfattande kartläggning över alkoholsmugglingens omfattning och hur den riktas mot ungdomar som inte ska dricka överhuvudtaget, säger Erika Nylander. Det är hög tid att reagera på ett problem som har vuxit sig allt starkare under en längre tid, avslutar Erika Nylander, SVL.

Kontakt:

Erika Nylander, VD, Sprit- & Vinleverantörsföreningen

Telefon: 070-983 95 63

11/01 - 2012

Systembolaget fortsätter tappa till den svarta spritmarknaden

NArtikeln på newsdesk

Idag presenterar Systembolaget sin försäljningsstatistik för år 2011. Försäljningen av alkoholfritt ökade med drygt 25 procent jämfört med 2010. Däremot fortsatte den registrerade spritförsäljningen att minska med 3,2 procent jämfört med året innan. Totalt minskade spritförsäljningen med 633 000 liter vilket motsvarar ca 130 miljoner kronor i förlorade skatteintäkter till staten. Samtidigt redovisar Systembolaget opinionssiffror som visar ett fortsatt starkt stöd för Systembolagets ensamrätt.

-  Det är glädjande att stödet för Systembolaget bland svenskarna är så pass intakt, det visar att konsumenterna uppskattar kvalitetssortiment och inte minst att alkoholförsäljningen bör ske under kontrollerade former. Samtidigt ser vi att en varugrupp fortsätter att minska för andra året i rad och det är spriten, som i allt högre grad säljs genom andra källor än den officiella försäljningen, säger Erika Nylander, vd för Sprit & vinleverantörernas förening (SVL).

Enligt Systembolagets siffror minskade försäljningen av sprit med 633 000 liter under 2011 jämfört med 2010 och uppgick sammantaget till 19 369 000 liter. I förhållande till 2009 års försäljning, som uppgick till 20 141 000 liter sprit, utgör den minskade registrerade försäljningen cirka 4 procent. Enligt Finansdepartementets beräkningar från 2011 ger den registrerade spritförsäljningen på 22 000 000 liter sprit via Systembolaget och restauranger staten intäkter på motsvarande 4,5 miljarder kronor. Ett tapp på drygt 630 000 liter sprit motsvarar ett skattebortfall på cirka 130 miljoner kronor.

I sammanhanget kan nämnas att Tullen beslag av illegal sprit uppgick till cirka 80 000 liter vilket var ungefär detsamma som för år 2010. I jämförelse med 2009 ökade beslagen med 62 procent.

-  Systembolagets minskade spritförsäljning gäller över hela landet men är särskilt kraftig i gränserna till Finland och inte minst i Skåne. Spritdrycker har allt mer blivit föremål för organiserad illegal verksamhet. Enligt tull och polis i södra Sverige rör det sig om flera miljoner liter sprit som årligen förs in olagligt i landet. Mycket säljs vidare illegalt och bara en bråkdel stoppas vid gränsen. Dagens siffror från Systembolaget är ytterligare en singal om att regeringen behöver få en helhetsbild över den illegala alkoholhandeln och smugglingen genom att tillsätta en smugglingsutredning, säger Erika Nylander.

Kontakt: Erika Nylander: 08762 76 25

20/09 - 2011

Regeringen visar lyhördhet inför problematiken med alkoholsmugglingen

NArtikeln på newsdesk

I samband med att regeringen idag presenterar sin budget för kommande år framgår att man inte kommer att införa den tidigare aviserade alkoholskattehöjningen vid årsskiftet. Sprit & vinleverantörsföreningen (SVL) anser att det är ett mycket glädjande besked från regeringens sida eftersom det indikerar att man har lyssnat på de varningssignaler som branschen och myndigheter under en längre tid har framfört vad gäller den oklarhet som omgärdar alkoholsmugglingen och dess omfattning.

- Anders Borg sa vid pressträffen att ambitionen om en skattejustering kvarstår under mandatperioden.  Därför är det nu ännu mer nödvändigt att regeringen genomför en större översyn och utredning som svarar på följande frågor: hur ser alkoholsmugglingen ut idag? Hur agerar de organiserade kriminella nätverken i Sverige idag? Leder en skattehöjning till ökad illegal alkoholinförsel, säger Erika Nylander, vd för SVL.

- Att 60 procent av riksdagens ledamöter efterlyser en utredning för att komma till klarhet över hur alkoholsmugglingen ser ut är en tydlig signal till regeringen om ett av vår tids största samhällsproblem. Idag finns det en enighet över partigränserna om att frågan är viktigt, att frågan bör utredas och det ska göras skyndsamt. Vi instämmer med riksdagsmajoritetens linje. Därför efterlyser vi även här samma lyhördhet från regeringens sida. Det är nu dags att ge ett klart besked om när utredningen tillsätts, avslutar Eriks Nylander.

Kontakt: Erika Nylander, 08 - 762 76 25

16/09 - 2011

Riksdagens utredningstjänst bekräftar: ökad spritsmuggling effekten av kommande skattehöjning på alkohol

NArtikeln på newsdesk

I ett pressmeddelande (110916) kommenterar riksdagsledamoten Per Åsling (c) resultatet av den granskning som Riksdagens utredningstjänst har gjort vad gäller frågan om hur den organiserade handeln med smuggelsprit kommer att påverkas av den svenska skattehöjningen på alkohol vid årsskiftet. Regeringen har tidigare aviserat en höjning på starksprit med 5 procent, medan skatten på vin och öl höjs med 12,5 procent. I och med detta kommer prisdifferensen till i första hand Tyskland att öka ytterligare.

Enligt utredningstjänstens bedömning kommer risken för ökad illegal införsel av alkoholdrycker att öka eftersom vinstmarginalen ökar för de personer som bedriver denna typ av handel. Med hänvisning till Tullverkets uppfattning kommer de ökade prisskillnaderna till våra grannländer i syd att utgöra ett incitament för ökad smuggling. Det gäller framför allt på varor som starksprit och öl. Med anledning av detta efterlyser därför Per Åsling en utredning kring alkoholsmugglingen och dess effekter på svensk alkoholpolitik.

Enligt Tullverkets beslagstatistik för första halvåret 2011 ligger beslagen av illegal starksprit kvar på samma höga nivå som under 2010. I jämförelse med 2009 ökade då spritbeslagen och omhändertaganden med 68 procent. Parallellt med detta har gränshandeln med alkohol fortsatt att öka samtidigt som Systembolagets spritförsäljning har minskat.

- Sprit- och vinleverantörsföreningen (SVL) välkomnar Per Åslings engagemang i frågan kring alkoholsmugglingen och den okontrollerade alkoholmarknaden, som vi har sett växa sig starkare under lång tid och varnat för i olika sammanhang. Det är redan idag en galopperande verksamhet och med en skattehöjning kommer den illegala handeln att accelerera ytterligare, säger Erika Nylander, vd på SVL.

-  Det behövs fler röster än Per Åsling bland landets beslutsfattare som har insett att läget för svensk alkoholpolitik är mycket allvarligt, inte minst genom denna redovisning som nu Riksdagens utredningstjänst har gjort, säger Erika Nylander.

-  Samtidigt kommer det signaler från Folkhälsoinstitutet självt som nyligen i sin årsrapport konstaterar att det i dagsläget inte finns någon samlad analys av hur följderna av ökade prisskillnader på alkohol kommer att slå på såväl gränshandeln och folkhälsan som statens tilltänkta inkomster. Att utreda smuggeltrafikens omfattning är ett första steg mot en säkrare alkoholmarknad i Sverige, avslutar Erika Nylander.

 För kontakt: Erika Nylander 08-762 76 25

05/09 - 2011

Rekommendationer hjälper alkoholannonsörer

NArtikeln på newsdesk

Åtta månader efter att den nya alkohollagen infördes, med nya strängare regler för bland annat bildanvändning i marknadsföring vilket kommer att påverka företags egna hemsidor, finns det fortfarande inga tydliga riktlinjer om hur lagen ska tolkas. Sveriges Annonsörer, Sveriges Bryggerier, Sprit- och Vinleverantörsförening SVL, och Sveriges Marknadsförbund har därför tagit fram nya uppdaterade rekommendationer om hur marknadsförare och annonsörer ska förhålla sig till den nya lagen för att undvika att bryta mot lagen.

-  Medlemmarna i våra branschförbund är ansvarsfulla och vi vill att hela den svenska annonseringen runt alkoholhaltiga drycker ska vara det, inte bara den som våra medlemmar står för, säger Cecilia Giertta, vd för Sveriges Bryggerier och Erika Nylander, vd för SVL, angående de nya rekommendationerna.

-  Lagen kan vara svårtolkad och det finns inga färdliga riktlinjer för hur annonsörer och marknadsförare egentligen ska förhålla sig, konstaterar Jan Fager, vd på Sveriges Marknadsförbund och Tobias Eltell, jurist på Sveriges Annonsörer.

- Vi tror på marknadsföring, men alkoholprodukter är inte vilka varor som helst och därför ska våra rekommendationer underlätta för samtliga parter så ingen ska behöva bryta mot lagen.

För att ytterligare understryka vikten av att följa lagen när det gäller alkoholannonsering finansierar också Sveriges Bryggerier och SVL världens ende Alkoholgranskningsman, AGM.  AGM är idag Mattias Grundström, med ett förflutet som den övervakande myndigheten Konsumentverkets, alkoholhandläggare och –expert.

AGM får idag en ny hemsida. Här kan du läsa våra uppdaterade rekommendationer samt anmäla felaktig alkoholreklam: www.alkoholgranskningsmannen.se

För ev frågor var vänlig kontakta:

Sveriges Annonsörer, Tobias Eltell tel nr 08 545 252 36

Sveriges Bryggerier, Cecilia Giertta tel 08 762 65 50

Sveriges Marknadsförbund, Jan Fager tel 0703 923444

Sprit- och vinleverantörsföreningen SVL, Erika Nylander tel 08 762 76 25

08/07 - 2011

6 av 10 kritiska mot höjd alkoholskatt

NArtikeln på newsdesk

Tv4 ekonomi uppmärksammade idag att debattforumet Alcohol Update släppte en undersökning som visar att 6 av 10 riksdagsledamöter är emot regeringens förslag på höjd alkoholskatt. Undersökningen bygger på intervjuer med ledamöter och visar att majoriteten känner oro inför konsekvenserna av en höjning, vilket kan komma att bli ökad införsel och smuggling. Något som i sig skapar en större och i sig helt okontrollerad tillgänglighet. Helt på tvärs med regeringens syfte.

-         Jag är inte förvånad, kommenterar Erika Nylander, vd på SVL, Sprit & Vinleverantörsföreningen. Självklart är det så att beslutsfattarna vill ta ansvar och kräva in mer underlag och fakta innan de fattar beslut som kan komma att få så stora effekter som en höjd alkoholskatt.

Media och tunga instanser har under våren rapporterat om en ökad införsel och illegal vidareförsäljning. Bland annat visade tullens egen statistik att deras tillslag ökat med mer än 60 procent.

-         Det har under våren höjts många röster för att regeringen ska göra en införsel- och smuggelanalys. Det välkomnar vi. Det vore klokt att först kartlägga hur stor och utbedd den illegala hanteringen av alkohol egentligen är. Från branschen ser vi ju att försäljningen i gränshandeln ökar stadigt, säger Erika Nylander

I ett pressmeddelande skriver Alcohol Update att:    • En klar majoritet (60 procent) bland riksdagsledamöterna anser att det bör tillsättas en utredning för att komma till klarhet i frågan om alkoholsmugglingens konsekvenser och vilka verktyg som behövs för att motverka den. Endast 15 procent av ledamöterna anser att det inte behövs någon utredning, medan 25 procent saknar en uppfattning i frågan.
    • Stödet för att tillsätta en utredning finns i båda blocken. Bland de etablerade partierna är det som starkast hos socialdemokratiska ledamöter (74 procent), centerpartisterna (73 procent) och vänster- respektive miljöpartisterna (67 procent vardera). Lägst stöd återfinns bland moderata ledamöter (36 procent) följt av kristdemokraterna (50 procent) och folkpartisterna (56 procent).
    • Ledamöter från södra Sverige anser i högre grad än övriga ledamöter att det behövs en utredning.
    • Starkast motstånd mot en utredning finns bland kristdemokraterna (29 procent) och moderaterna (27 procent).
    • 36 procent av riksdagsledamöterna anser att det behövs en parlamentarisk utredning. 27 procent anser att en ensamutredning vore att föredra. Övriga ledamöter har ingen tydlig uppfattning.För kontakt: Erika Nylander 08 762 76 25

14/06 - 2011

SVL välkomnar reservation om att en skattejustering inte ska öka smugglingen

NArtikeln på newsdesk

Idag godkände Finansutskottet regeringens ekonomiska vårproposition. I underlaget ligger även Skatteutskottets yttrande. 

Sprit- & Vinlevernatörsföreningen (SVL) välkomnar Skatteutskottets reservation om att en justering av alkoholskatten inte ska öka smugglingen eller resandeinförseln. Eftersom det inte finns några konsekvensanalyser av smugglingen kopplad till skattejusteringar, så borde regeringen lyssna på utskottet och tillsätta en utredning för att kunna ge besked om vad en höjning innebär för den ökade illegala införseln .

I dagsläget råder en stor oklarhet gällande omfattningen av införseln och vidareförsäljningen. Det finns dock flera signaler om att den är stadigt ökande och att detta förstärks av den starka valutan. En höjd alkoholskatt ovan på detta kommer att ytterligare driva på införseln.

- Det är glädjande att Skatteutskottet ställer kravet att en skattehöjning inte får öka gränshandeln och smugglingen. Ökad införsel undergräver inte bara statens finanser i missade skatteintäkter, utan driver också på den illegala vidareförsäljningen. Det drabbar främst ungdomar och storkonsumenter. Alkoholsmugglingen är också en del av de organiserade, kriminella nätverkens verksamhet . En skattehöjning gynnar bara deras affärsverksamhet.  säger Erika Nylander, vd SVL.

Kontakt: 08. 762 76 25

10/05 - 2011

Riskfyllt förslag - idag går remisstiden ut för yttrande om alkoholskatten

NArtikeln på newsdesk

Idag löper remisstiden ut för de myndigheter och andra remissinstanser som blivit ombedda av regeringen att lämna synpunkter på förslagen om bland annat höjd alkoholskatt från och med 2012. Sprit och Vinleverantörsföreningens (SVL) menar att förslagets konsekvensutredning brister på flera punkter. Framför allt genom att inte tillräcklig utsträckning beröra effekterna av en ökad privatinförsel och fortsatt ökad alkoholsmuggling, vilket blir följden av att prisskillnaden till Tyskland och Danmark ökar.

Förslaget avser en skattehöjning på vin m.m. med 12,7 procent liksom en höjd skatt på sprit med 5 procent. Bakom förslaget står det övergripande målet att främja folkhälsan, men det utgör även en delfinansiering av regeringens reformambitioner inom skatteområdet. En höjning av skatten på vin och mellanklassprodukter är tänkt att medföra offentligfinansiella nettointäkter på 728 miljoner kronor år 2012 medan en höjning av skatten på spritdrycker med 5 procent ska medföra nettointäkter på 107 miljoner kronor.

- Om förslaget skulle gå igenom skulle det driva fram ökat utlandsköp av alkohol och ökad smuggeltrafik. Samtidigt som den kontrollerade försäljningen och Systembolagets marknadsandel kommer att minska ytterligare. Det är mycket förvånande att regeringen lämnar ifrån sig ett förslag som inte redogör för hur dessa effekter kommer att slå på Systembolagets ställning, men också på Tull- och Polismyndighetens arbete. I förslaget bedöms snarare att inga sådana effekter kommer att uppstå, säger Erika Nylander, vd för SVL.

- Här kan vi ta Norge som ett varnande exempel. Vid årsskiftet höjde norrmännen sina alkoholskatter med 5 procent. Reaktionerna blev omedelbara. Efter första kvartalet har den kontrollerade alkoholförsäljningen sjunkit med 11 procent, försäljningen av sprit med hela 15 procent. Detta talar för att trovärdigheten i regeringens förslag brister, både vad gäller förhoppningen om ökade skatteintäkter men också effekterna för myndigheter som Tullverket, Polisen och andra myndigheter som direkt berörs av ökad kriminalitet och organiserad brottslighet, säger Erika Nylander.

Gränshandeln med alkoholprodukter har ökat dramatiskt under senare år, visar branschorganisationens gränshandelsindex. Samtidigt som Tullens beslag av smuggelsprit under 2010 ökade med 62 procent jämfört med året innan. Parallellt med detta minskar Systembolagets spritförsäljning, vilket bara är ytterligare ett tecken på att den okontrollerade alkoholmarknaden växer sig starkare. Det är ett faktum som oroar allt fler.

-  SVL ansluter sig till de röster som höjts under senaste tiden för att regeringen bör tillsätta en utredning om den illegala alkoholinförselns omfattning och effekter på svensk alkoholkonsumtion. Det är glädjande att det idag tycks finnas en bred majoritet i riksdagen för att utreda frågan innan några eventuella justeringar av alkoholskatten genomförs, säger Erika Nylander.

För frågor: 08-762 76 25

05/05 - 2011

Spritinförseln fortsätter att öka!

NArtikeln på newsdesk

Ökningen av gränshandeln med sprit fortsätter och den ökar stadigt. Under det första kvartalet 2011 ökade den tyska gränshandeln med spritdrycker med 26,2 procent jämfört med samma period året innan. Det visar Sprit & Vinleverantörsföreningens senaste gränshandelsstatistik.

- Statistiken visar en tydlig ökning sedan vi började mäta gränshandeln 2006, men den har ökat särskilt mycket under det senaste året. Den ovanligt starka kronan är en bidragande orsak till denna explosionsartade ökning som i sin tur bekräftar hur nära gränshandelns utveckling är kopplad till prisskillnaden mellan Systembolaget och bordershops, säger Sprit & Vinleverantörsföreningens VD Erika Nylander.

Med den ökande gränshandel ökar också illegala verksamheter så som smuggling och vidareförsäljning men också tyngre organiserad brottlighet. De som drabbas hårdast av detta är våra ungdomar som får det ännu lättare att få tag i alkohol, smugglare frågar varken efter ålder eller kräver nykterhet.

Vittnesmål från tulltjänstemän, poliser och de företag som ordnar resor till bland annat Tyskland tillstyrker utvecklingen av den illegala spritinförseln. Trots detta anser Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD, som på regeringens uppdrag mäter alkoholkonsumtion och införsel, att smugglingen minskar.

- Det är mycket oroande att våra siffor är så pass olika. Branschen, tullen och polisen har en helt annan bild av verkligheten än SoRAD. Bristande underlag drabbar dem som regeringen främst vill skydda - ungdomar och riskkonsumenter. Regeringen bör försäkra sig om att vi har en korrekt bild av verkligheten och tillsätta en ny införselutredning och kartlägga alkoholsmugglingens konsekvenser, avslutar Erika Nylander.

SVLs gränshandelsindex är baserat på medlemmarnas leveranser av representativa varumärken till den tyska gränshandeln.

För frågor: Erika Nylander, 08-762 76 25

12/04 - 2011

Mattias Grundström blir ny Alkoholgranskningsman (AGM)

NArtikeln på newsdesk

Mattias Grundström, tidigare ansvarig för tillsynen av marknadsföring av bland annat alkohol på Konsumentverket, tillträder som ny AGM, Alkoholgranskningsman, den 1maj. Han ersätter Gun Neuman som valt att trappa ner sin verksamhet.

Alkoholgranskningsmannen, AGM, utövar tillsyn över hur de svenska bryggerierna och vin- och spritleverantörerna följer inte bara de svenska lagarna utan också branschernas egna, ofta strängare, rekommendationer. Syftet är att visa att branschen tar eget ansvar för att inte uppmuntra till alkoholmissbruk, och att man stödjer den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Bakom AGM står Sprit- och vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier.

AGM har hittills enbart granskat de som är medlemmar i Sveriges Bryggerier eller SVL. Syftet har varit att få stopp på otillåten marknadsföring, i första hand genom dialog och i andra hand genom att bötfälla. I och med att Mattias Grundström tillträder kommer AGM att granska all alkoholreklam i tryckt media, utomhus och på internet, inte bara den som branschmedlemmar producerar. Möjligheten att bötfälla överträdelser tas bort, däremot införs en ny regel om att offentliggöra överträdelser.

-   Jag ser mycket fram emot att få arbeta som AGM, säger Mattias Grundström som tillträder 1 maj. Egenkontroll är ryggraden i verksamheten när det gäller att skapa sunda spelregler på marknaden.

-    Mattias var vår drömkandidat, han kan branschen, han kan lyssna och är förstås juridisk sakkunnig. Det känns väldigt kul att han tar på sig det här uppdraget, säger Cecilia Giertta, vd på Sveriges Bryggerier.

-   AGM har blivit ett allt viktigare redskap för oss när det gäller att vi sätter gränserna för marknadsföringen av alkohol, och då har det varit en begränsning att bara våra egna medlemmar granskats. Utvidgningen av granskningsområdet är viktigt för hela branschen, konstaterar Erika Nylander, vd på SVL.

För ev information var vänlig kontakta:

Mattias Grundström, AGM 0708 20 70 40

Cecilia Giertta, vd Sveriges Bryggerier, 08 762 65 50

Erika Nylander vd Sprit- och Vinleverantörerna SVL, 08 762 76 25

 
Sprit och Vinleverantörsföreningen
Adress: Storgatan 19
Box 55680
102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 76 25